Coopersect Hest: Bli kvitt insekter

Coopersect er et veterinærpreparat som brukes til å bekjempe parasitter på dyr som ku og sau. Preparatet inneholder blant annet det aktive virkestoffet deltametrin, som virker effektivt mot parasitter som lus, flått og andre hudparasitter. I Norge er Coopersect registrert for bruk på storfe og småfe for å forebygge angrep av ulike hudparasitter som kan påvirke dyrenes helse og velvære.

insektspray hest

Når det gjelder bruk av Coopersect på hest, finnes det noen forbehold og anbefalinger som bør følges nøye. For eksempel anbefales en dosering på 7,5 ml Coopersect per 100 kg kroppsvekt til hester. Det er imidlertid viktig å påpeke at bruk av Coopersect på hester kan være forbundet med risiko for allergiske reaksjoner, og at det alltid bør gjøres en nøye vurdering før preparatet anvendes på hester. Siden Coopersect er ment for storfe og småfe, er det essensielt å konsultere med en veterinær for å forsikre seg om at behandlingen er trygg og passende for hestens spesifikke behov.

Bruksområder og Dosering

Coopersect er et veterinærmedisinsk produkt som brukes for forebygging og behandling av parasittinfestasjoner hos dyr, spesielt sau, storfe og hester.

Indikasjoner og Dyrearter

Indikasjoner: Coopersect vet. er indikert for forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau og storfe, samt for bekjempelse av lus og flueplage hos storfe. For hester brukes produktet til bekjempelse av hudparasitter.

Dyrearter: Coopersect kan benyttes på ulike dyrearter, inkludert sau, storfe og hest (heste).

Dosering og Tilbakeholdelse

Dosering hos hest: Produktet doseres til hester med 7,5 ml Coopersect per 100 kg levendevekt, der maksimal dose ikke skal overstige 40 ml. Om lag to tredjedeler av dosen påføres i manen, fra nakke til manke, mens resten fordeles fra kryss til halerot. Behandlingen kan gjentas etter 2 til 4 uker hvis nødvendig.

Tilbakeholdelsestiden: Etter behandling med Coopersect, er tilbakeholdelsestiden før slakt anbefalt til 42 døgn for både storfe og sau. Dette tillater at rester av behandlingen brytes ned for å unngå residue i kjøtt som er bestemt for konsum.

Tabellen nedenfor oppsummerer dosering og tilbakeholdelse for hver dyreart:

Dyreart Dosering Tilbakeholdelsestid
Sau Behandles hver 4.-6. uke 42 døgn
Storfe Se spesifikke anvisninger 42 døgn
Hest 7,5 ml per 100 kg, max 40 ml 42 døgn

Det er viktig at Coopersect vet. blir brukt korrekt, i henhold til dyreart og spesifikke behov.

Påføringsmetode

Påføringsmetoden for Coopersect vet., et ektoparasittmiddel for hest, er avgjørende for å sikre effektiv behandling og brukersikkerhet. Korrekt bruk av påflekkingsveske garanterer optimal fordeling av oppløsningen på dyrets hud.

Oppløsning og Påflekkingsvæske

Coopersect vet. leveres som en konsentrert oppløsning som skal påflekes direkte på dyrets hud. For å gjøre dette:

 • Rist flasken grundig for å sikre at innholdet er jevnt fordelt.
 • Mål opp riktig dose basert på dyrets vekt og følg anvisningene nøye.

Oppløsningen skal påflekes langs dyrets dorsale midtlinje, fra skulderbladene til haleroten. Dette området gir effektiv eksponering mot de fleste ektoparasitter som målrettes av behandlingen.

Sikker Applisering

For å applisere Coopersect vet. sikker, bør følgende skritt følges:

 1. Bruk hansker for å unngå direkte kontakt med produktet.
 2. Sørg for at hesten er stille og rolig under behandlingen.
 3. Påfør løsningen direkte på hestens hud ved å dele hårene og påfør i en tynn linje for å unngå avrenning.

Husk å unngå øyne og slimhinner under appliseringen. Det er også viktig å ikke behandle hesten hvis det er fare for regn kort tid etter påføring, da dette kan redusere effekten av behandlingen.

Sikkerhet og Bivirkninger

Når man anvender Coopersect på hester, er det essensielt å være oppmerksom på sikkerhet og potensielle bivirkninger. Det er viktig å følge veterinærens anbefalinger nøye for å oppnå effektiv behandling samtidig som man minimerer risikoen for uønskede reaksjoner.

Kontraindikasjoner og Sikkerhetsregler

Det er viktig å være klar over eventuelle kontraindikasjoner før behandling med Coopersect påbegynnes. Siden preparatet hovedsakelig er ment for storfe og sau, kan det være at det ikke er passende for hester. Man bør derfor alltid konsultere med en veterinær før bruk for å sikre at det ikke er helsemessige forhold hos hesten som gjør bruken av produktet upassende.

 • Dyrehelse: Hvis hesten lider av underliggende helseutfordringer, bør man være spesielt forsiktig.
 • Sikkerhetsregler: Sikkerhet for både dyr og behandler er av høyeste prioritet; derfor skal all håndtering og påføring skje i henhold til veterinærens instrukser.

Mulige Hudreaksjoner

Bruk av Coopersect kan i sjeldne tilfeller føre til hudreaksjoner hos dyret. Disse reaksjonene er ofte forbigående, men de kan inkludere symptomer som dårlig appetitt og lett uro. I sjeldne tilfeller kan det også forekomme utilpasshet, som muskelsitring, i omtrent ett døgn etter behandling.

 • Identifisere bivirkninger: Observer dyret nøye etter påføring, slik at eventuelle reaksjoner kan identifiseres raskt.
 • Behandling av reaksjoner: Ved tegn til bivirkninger bør man umiddelbart kontakte en dyrlege for rådgivning og eventuell behandling.

Ytterligere Informasjon

I denne delen finner du viktig informasjon om oppbevaring og håndtering av Coopersect produkter til hest, samt noen tilleggstips som kan forbedre dyrehelsen.

Oppbevaring og Håndtering

Når det gjelder Coopersect Spot On, er det avgjørende at produktet oppbevares korrekt for å sikre dets effektivitet. Produktet skal lagres på et kjølig, tørt sted utilgjengelig for direkte sollys. Det er viktig å følge anbefalingene på pakningsvedlegget nøye for å unngå å redusere produktets effekt.

 • Oppbevaringstemperatur: Sjekk pakningsvedlegget for optimal temperatur.
 • Sikkerhet: Alltid bruk hansker ved håndtering.
 • Tilbakeholdelsestid: Overvåk den anbefalte tiden før hestene kan tilbake til normal bruk, slik det står beskrevet i pakningsvedlegget.

Tilleggstips for Dyrehelse

For å hjelpe til med flueplage og kontroll av flått, bør Coopersect Spot On brukes i henhold til de anbefalte intervallene. Regelmessig inspeksjon av dyrene er også viktig for å vurdere effektiviteten og treffe tiltak tidlig ved tegn på parasitter.

 • Regelmessige sjekker: Inspeksjon av hestens pels for flått og fluer bør gjøres ofte.
 • Tilleggsbehandling: Vurder andre kontrollmetoder i flue- og flåttsesongen for forsterket beskyttelse.

Konsekvent oppfølging og korrekt bruk av Coopersect kan bidra til en sunnere hest ved å redusere ubehag og risikoen for sykdommer overført via parasitter.

Ofte stilte spørsmål

Innen lusebehandling og parasittkontroll hos dyr er det viktig å forstå bruken av de rette produktene og overholde foreskrevne karenstider.

Hvordan anvender man Coopersect til behandling av lus på høns?

For effektiv behandling av lus på høns, påføres Coopersect direkte på huden til hønsene, slik at det kommer i kontakt med lusene. Følg alltid doseringsanvisningen nøye for best resultat.

Hva er karenstiden for Coopersect når det brukes på hest?

Karenstiden for Coopersect ved bruk på hest er den perioden hvor hesten ikke skal delta i konkurranser eller leveres for konsum. Detaljene rundt karenstiden varierer basert på administrert dose og lokale forskrifter, og det bør konsulteres med produktinformasjonen for eksakte tidsrammer.

Kan Coopersect brukes til behandling av flått på lam?

Coopersect er et middel som kan brukes i behandling av parasitter som flått på lam. Det er viktig å sikre at behandlingen er egnet for unge dyr og å følge anbefalt dosering.

Er Switch et egnet alternativ til Lusekur for hest?

Switch, som ofte er brukt for lusebehandling hos storfe, kan også være et alternativ for hest. Det er viktig å undersøke om produktet er godkjent for bruk på hester og å overholde anbefalt dosering og karenstid.

Hvordan virker Switch pour on mot lusebehandling hos storfe?

Switch pour on virker ved å påføres direkte på dyrets ryggrad, der det sprer seg og bekjemper luseinfestasjoner. Produktets virkemåte avhenger av den aktive ingrediensen og må påføres som anbefalt for effektiv behandling.

Hva er de aktive ingrediensene i Coopersect?

De aktive ingrediensene i Coopersect er ofte parasittdrepende stoffer utviklet for å målrette og eliminere spesifikke typer av parasitter som lus og flått. Den eksakte sammensetningen av ingrediensene finnes i produktinformasjonen som følger med middelet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please wait...